PROJENİN ARKA PLANI

Yükseköğretim sektöründe 2000’li yılların ortalarından itibaren yeni devlet üniversitelerin kurulması ve mevcut üniversitelerde yapılan kontenjan artışları ile hayata geçirilen büyüme politikasının kamu yatırımları açısından en önemli sonucu, yatırım taleplerindeki artış olmuştur.

Üniversiteler tarafından Kalkınma Bakanlığı’na iletilen yatırım proje teklifleri incelendiğinde aşağıdaki sorun alanları tespit edilmiştir;

  • Teklifler ağırlıklı olarak akademik birim bazlı hazırlanmakta, farklı akademik birimlerin benzer ihtiyaçları için ortak çözümler üretilmesi yerine her bir akademik birim için müstakil mekânlar talep edilmektedir.
  • Öğrenci ve öğretim elemanı sayısı bakımından benzer büyüklüklere sahip aynı adı taşıyan akademik birimlere ait mekân talepleri arasında büyüklük bakımından ciddi farklılıklar bulunmaktadır.
  • Yapımı teklif edilen mekânların tasarımında, bu mekândan yararlanacak akademik birim/lerin açtığı ders-seminer sayıları ile bu birimlerin hâlihazırdaki öğrenci ve öğretim elemanı sayıları ile önümüzdeki 5-10 yıllık dönemdeki öğrenci ve öğretim elemanı sayıları gibi mekân büyüklüğüne doğrudan etki eden değişkenler sağlıklı bir şekilde hesaba katılmamaktadır.
  • Yeni mekân taleplerinde üniversite bünyesindeki mevcut mekânların kullanım etkinliği yeteri düzeyde dikkate alınmamaktadır.

 

Kamu kaynaklarının kullanımında verimsizliğe yol açan bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından 2015 yılında çalışmalara başlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı uzmanları tarafından tasarlanan ve Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’nün işbirliğinde gerçekleştirilen “Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi”  2017 yılının Nisan ayında sonuçlandırılmıştır.

Bu proje ile yükseköğretim mekânlarının fonksiyon bazında nasıl sınıflandırılacağı, mekânların ve mekâna ait iç ortam durumunun (condition) hangi metrik standartlar temelinde ölçülmesi gerektiği bilgisi üretilmiş ve Türkiye’ye özgü bir envanter sistemi geliştirilmiştir. Diğer bir ifadeyle, bu proje kapsamında yukarıda belirtilen sorun alanlarının çözümüne yönelik ihtiyaç duyulan yöntemsel bilgi üretilmiştir.

“Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi” kapsamında üretilen yöntemsel bilginin Türkiye çapında uygulamasını gerçekleştirmek ve üniversitelerde mekan yönetimi anlayışında verimliliği odağa alan bir değişimi gerçekleştirmek amacıyla Kalkınma Bakanlığı uzmanları ile Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından “Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis)” projesi tasarlanmıştır.